ब्रम्हगिरी किल्ला / त्रिंबकगड (Trimbak / Bramhagiri Fort) – दुर्ग भंडार (durg bhandar fort)

वाटाड्या मार्ग :  त्र्यंबकेश्वर – जव्हार रोड –  खिंड – तिठ्याच्या अलिकडे डावीकडे – मग मुख्य रस्ता सोडून पुन्हा डावीकडे कच्च्या रस्त्याने मेटघरकडे – मेटघर – मेटघर किल्ल्याला खेटून असलेल्या वाडीच्या अलिकडे डावीकडे पायवाटेने वर चढायचं.. ब्रम्हगिरीचा डोंगर उजवीकडे ठेवत.. पायऱ्यांच्या वाटेकडे.. बांधीव पायऱ्यांनी त्र्यंबक दरवाजाने ब्रम्हगिरी चा गडमाथा गाठायचा.. त्रिंबक / मुख्य दरवाजा : त्र्यंबकेश्वर पासून…